BUREAU

 Lundi         17h00    à  20h00

mardi         17h00   à  20h00

mercredi   17h00   à  20h00

jeudi           17h00   à  20h00

samedi       14h00  à 17h00

COURS DE CODE

Lundi           18h15   à  19h15   et de   19h15   à   20h15

Mardi          18h15   à  19h15   et de   19h15   à   20h15

Mercredi      17h15   à   18h15   et de   18h15   à   19h15  et de   19h15   à   20h15

Samedi        14h00   à   15h00   et de    15h00  à  16h00

 

Ou  sur rendez-vous si les horaires  ne correspondent  pas avec vos  disponibilitées

HORAIRES DES CONDUITES

Lundi              8h00  à   12h00   et  de   14h00   à   20h00

Mardi              8h00  à   12h00   et de   14h00   à   20h00

Mercerdi         8h00  à   12h00   et  de   14h00   à   20h00

Jeudi              8h00  à   12h00   et de   14h00   à   20h00

Samedi           8h00  à   12h00   et de   14h00   à   17h00